Algemene verkoopsvoorwaarden

U bent hier

 1. Leveringstermijnen worden alleen als inlichting gegeven en kunnen niet tegen ons aangewend worden voor eis tot schadevergoeding. Achterstel in de leveringstermijn is géén reden tot weigering tenzij afzegging door ons aanvaard.
 2. De goederen reizen steeds op risico van de koper.
 3. De geleverde materialen worden niet teruggenomen.
 4. De in ontvangstneming der goederen sluit tevens hun aanvaarding in.
 5. Iedere opmerking dient bij de ontvangstneming van de goederen geformuleerd te worden. Latere klachten worden niet aanvaard.
 6. In geval van een door ons erkende klacht beperkt onze verplichting zich enkel tot het vervangen der betwiste materialen met uitsluiting van alle andere vergoedingen.
 7. Onze facturen en rekeningen zijn contant betaalbaar.
 8. De sommen niet betaald op hun vervaldag brengen van rechtswege en zonder aanmaning noch dagvaarding een intrest van 14% per jaar op. Alle inningskosten en kosten van onbetaalde wissels zijn ten laste van de koper.
 9. Bij niet betaling op de vervaldag is een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest vermeerderd met 4%, van rechtswege en zonder enige aanmaning terwijl eveneens zonder enige ingebrekestelling het factuurbedrag wij wijze van forfaitaire schadevergoeding zal worden verhoogd met 10% met een minimum van € 65,00, dit alles onverminderd de aanmaning - invorderings- of gerechtskosten.
 10. In geval van vertraging van betaling door de koper, is de verkoper gerechtigd de verdere uitvoering van het contract op te schorsen of het te ontbinden ten opzichte van de nog uit te voeren leveringen of werken.
 11. Alle gevallen van overmacht geven ons het recht een overeenkomst op te schorsen en voldoende waarborgbewijzen te vragen voor de goede uitvoering ervan.
 12. Goederen ter herstelling aangeboden dienen afgehaald binnen de acht dagen na facturatie, bij gebreke daaraan vervalt iedere verantwoordelijkheid van de herstelling.
 13. In geval van betwisting is alléén de rechtbank van Gent bevoegd. 
 14. Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is bvba JAP – De Loof Alain. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals terug te vinden op onze website www.jap-bvba.be
 15. Prijzen:
 • Montage €49.00/uur
 • Technieker klasse II €65.00/uur
 • Technieker klasse I €70.00/uur
 • Administratie/tekenwerk €80.00/uur

  Alle prijzen excl. BTW