Algemene verkoopsvoorwaarden

U bent hier

 1. Leveringstermijnen worden alleen als inlichting gegeven en kunnen niet tegen ons aangewend worden voor eis tot schadevergoeding. Achterstel in de leveringstermijn is géén reden tot weigering tenzij afzegging door ons aanvaard.
 2. De goederen reizen steeds op risico van de koper.
 3. De geleverde materialen worden niet teruggenomen.
 4. De in ontvangstneming der goederen sluit tevens hun aanvaarding in.
 5. Iedere opmerking dient bij de ontvangstneming van de goederen geformuleerd te worden. Latere klachten worden niet aanvaard.
 6. In geval van een door ons erkende klacht beperkt onze verplichting zich enkel tot het vervangen der betwiste materialen met uitsluiting van alle andere vergoedingen.
 7. Onze facturen en rekeningen zijn contant betaalbaar.
 8. De sommen niet betaald op hun vervaldag brengen van rechtswege en zonder aanmaning noch dagvaarding een intrest van 14% per jaar op. Alle inningskosten en kosten van onbetaalde wissels zijn ten laste van de koper.
 9. Bij niet betaling op de vervaldag is een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest vermeerderd met 4%, van rechtswege en zonder enige aanmaning terwijl eveneens zonder enige ingebrekestelling het factuurbedrag wij wijze van forfaitaire schadevergoeding zal worden verhoogd met 10% met een minimum van € 65,00, dit alles onverminderd de aanmaning - invorderings- of gerechtskosten.
 10. In geval van vertraging van betaling door de koper, is de verkoper gerechtigd de verdere uitvoering van het contract op te schorsen of het te ontbinden ten opzichte van de nog uit te voeren leveringen of werken.
 11. Alle gevallen van overmacht geven ons het recht een overeenkomst op te schorsen en voldoende waarborgbewijzen te vragen voor de goede uitvoering ervan.
 12. Goederen ter herstelling aangeboden dienen afgehaald binnen de acht dagen na facturatie, bij gebreke daaraan vervalt iedere verantwoordelijkheid van de herstelling.
 13. In geval van betwisting is alléén de rechtbank van Gent bevoegd. 
 14. Prijzen:
  Montage €47,50/uur
  Technieker klasse I: €65,00/uur
  Technieker klasse II: €59,50/uur
  Alle prijzen excl. BTW